KLADZANY

Vitajte na webovej stránke obce Kladzany!

Najnovšie aktuality

15.05.2016 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie služby „Vypracovanie technickej projektovej dokumentácie spoločnej budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu Kladzany“ v rámci projektu: „Zníženie energetickej náročnosti spoločnej budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu obce Kladzany“.
VÝZVA
PRÍLOHA

17.12.2015 Oznámenie o začatí správneho konania
Oznámenie

19.05.2015 Zverejnenie zmlúv
Kúpna zmluva
Zámenna zmluva

13.04.2015 Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Otvoriť dokument (pridané 13.4.2015)

PODPORTE NÁS - Projekt obce Kladzany v programe SPPoločne "Oáza ovocinárov a včelárov"
S potešením Vám oznamujeme, že obec Kladzany predložila projekt "Oáza ovocinárov a včelárov" v 2. ročníku programu SPPoločne, ktorý bol úspešný a obstál v konkurencii 700 prihlásených projektov. Až 240 projektov z celého Slovenska dostane šancu uchádzať sa o podporu verejnosti v druhej fáze programu!!!! Podporte obec Kladzany a dajte jej hlas v internetovom hlasovaní na www.sppolocne.sk.
Projekt „Oáza ovocinárov a včelárov“ je krokom k celkovej revitalizácii zanedbaného poľnohospodárskeho areálu (bývalý včelín) a jeho zmene na „zážitkovo-vzdelávacie“ centrum - návrat k tradičným vidieckym aktivitám – ovocinárstvo, záhradníctvo, záhradkárstvo, včelárstvo, výroba domácich produktov, chov domácich zvierat, úcta k pôde, vode a ovzdušiu. (pridané 15.6.2013)

18.08.2012 Splav Ondavy na netradičných plavidlách
Klub nadšencov vody a Ondavy Vás pozýva na splav Ondavy na netradičných plavidlách, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. augusta 2012 o 10.00 hod. Zraz je pred Obecným úradom v Kladzanoch. Štartovné: 3 eurá, občerstvenie zabezpečené. Viac informácií v pozvánke.
Pozvánka (pridané 9.8.2012)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kladzany
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 01/2013 platné od 1. januára 2013 nájdete v sekcii Samospráva. (pridané 21.12.2012)

2012  Pamätná tabuľa - ukončenie projektu verejného osvetlenia v obci Kladzany
Obec Kladzany zrealizovala projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kladzany“, ktorý bol podporený Európskou úniou, z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (opatrenie 2. 2. - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky).
Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia (VO) v obci Kladzany (zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie o 51,63 %). Nezanedbateľným prínosom má byť aj pozitívny dopad na životné prostredie (pokles CO2 o 10,22 t/rok), zníženie nákladov na údržbu, zvýšenie svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy a prehľadná evidencia prevádzky svetelných bodov. Nové LED svietidlá (91 ks) majú zvýšiť estetický potenciál obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 1240,- € a to pri zvýšení svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy.
Pamätná tabuľa (pridané 13.11.2012)

18.08.2012 Splav Ondavy na netradičných plavidlách
Klub nadšencov vody a Ondavy Vás pozýva na splav Ondavy na netradičných plavidlách, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. augusta 2012 o 10.00 hod. Zraz je pred Obecným úradom v Kladzanoch. Štartovné: 3 eurá, občerstvenie zabezpečené. Viac informácií v pozvánke.
Pozvánka (pridané 9.8.2012)

12.08.2012 Slávnosti remesiel pod hradom Čičva
Obec Sedliská, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a Vlastivedné múzeum Hanušovce Vás pozývajú na Slávnosti remesiel pod hradom Čičva, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 12. augusta 2012 o 14.00 hod. Bližšie informácie o kultúrnom programe nájdete v pozvánke.
Pozvánka (pridané 9.8.2012)

10.-11.08.2012 XVI.letný jarmok
Mesto Vranov nad Topľou a Mestský dom kultúry Vás pozývajú na XVI.letný jarmok, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.-11. augusta 2012 vo Vranove nad Topľou. Viac informácií o kultúrnom programe počas jarmoku v pozvánke alebo na webovej stránke mesta Vranov nad Topľou www.vranov.sk.
Pozvánka (pridané 9.8.2012)

11.05.2012 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. mája 2012 (piatok) o 19.30 hod. na Obecnom úrade v Kladzanoch.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia č. 08/2012
4. Zmena o vecnom bremene SPP
5. Prerokovanie platu starostu obce
6. Úver Prima banka
7. Rôzne
Pozvánka (pridané 7.5.2012)

Výsledky predčasných volieb do NR SR v obci Kladzany
Výsledky volieb
(pridané 12.3.2012)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kladzany
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2012 platné od 1. januára 2012 nájdete v sekcii Samospráva. (pridané 12.1.2012)

25.12.2011 41. ročník Vianočného turnaja v stolnom tenise
Obec Kladzany a Stolnotenisový oddiel pozývajú všetkých priaznivcov stolného tenisu na 41. ročník Vianočného turnaja. Podujatie sa uskutoční v sobotu 25. decembra 2011 o 9.00 hod. v sále Kultúrneho domu. Bližšie informácie v pozvánke: Pozvánka
(pridané 20.12.2011)

Územný plán obce
Nový návrh územného plánu obce Kladzany v mierke M:5000 z júla 2011 nájdete v sekcii Informácie o obci alebo kliknutím sem.
(pridané 14.11.2011)

11.11.2011 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. novembra 2011 (piatok) o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Kladzanoch.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia č. 05/2011
4. Schválenie zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Kladzany
5. Zmena rozpočtu na rok 2011 – rozpočtové opatrenie č. 2
6. Inventarizácia materiálu civilnej ochrany
7. Rôzne
Pozvánka (pridané 10.11.2011)

09.10.2011 Jesenná cyklotúra vranovským regiónom
Bližšie informácie v pozvánke. Pozvánka (pridané 3.10.2011)

01.10.2011 Traktoriáda
"Kto má trachtor naj neváha, bere vlečku a na ihrisko še ponáhľa v sobotu 1.10.2011 o 12.30 hod." Viac informácií v pozvánke. Pozvánka (pridané 26.9.2011)

01.10.2011 Výstup na hrad Čičva
Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou, Oblastné pracovisko Matice slovenskej vo Vranove nad Topľou, obec Sedliská a obec Tovarné v rámci podujatia "Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov" Vás pozývajú na výstup na hrad Čičva pri príležitosti 300. výročia od vypálenia hradu. Výstup sa uskutoční dňa 1.10.2011 o 11.00 hod. Program podujatia nájdete v prílohe. Pozvánka (pridané 22.9.2011)

24.09.2011 Brigáda
Obecný úrad Kladzany pozýva všetkých občanov, ktorým záleží na čistom vzhľade obce na dobrovoľnú brigádu. Bude sa čistiť plocha a vysádzať zeleň za Evanjelickým kostolom. Zraz je v sobotu 24. septembra o 9.00 hod. pri evanjelickom kostole. Je potrebné si priniesť kvalitné rukavice. Pre všetkých brigádnikov bude zabezpečené občerstvenie. (pridané 22.9.2011)

29.08.2011 Splav Ondavy na netradičných plavidlách
Klub nadšencov vody a Ondavy Vás pozýva na splav Ondavy na netradičných plavidlách, ktorý sa uskutoční dňa 29. augusta 2011 o 11.00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do piatku 26. augusta 2011.Viac informácií v pozvánke. Pozvánka (pridané 24.8.2011)

16.07.2011 Brigáda pri realizácii projektu "Dažďová záhrada s lavičkami namiesto povodne s bahnom"
Obecný úrad Kladzany oznamuje, že v spolupráci s Klubom slovenských turistov Sosna Kladzany sa uskutoční brigáda pri realizácii projektu "Dažďová záhrada s lavičkami namiesto povodne s bahnom". Zraz je v prípade priaznivého počasia v sobotu 16. júla o 9.00 hod. za Evanjelickým kostolom. Je potrebné si doniesť rukavice – pre všetkých dobrovoľníkov bude prichystané občerstvenie. (pridané 13.7.2011)

ŠANCA PRE VÁŠ REGIÓN - Dažďová záhrada s lavičkami namiesto povodne s bahnom
Tesne vedľa zastavaného územia (intravilánu) obce Kladzany je bývalá poľná cesta, ktorá nadväzuje na asfaltovú miestnu komunikáciu. Poľná cesta od obdobia združstevňovania (rok 1955) je nepoužívaná a po takmer 60-tich rokoch, zarastená krovím, divo rastúcimi ostružinami a černičím. V minulosti často poslúžila aj ako čierna skládka. V čase prívalových zrážok prípadne náhleho topenia snehu sa táto nepoužívaná cesta stáva „kanálom“, po ktorom sa do zastavaného územia valí špinavá voda, bahno so zvyškami neoprávnene „odloženého“ komunálneho odpadu. Zámerom projektu je po celej dĺžke cesty (cca 250 m) zrealizovať vodozádržné opatrenia (drevené hrádzky), ktoré zadržia prívalové zrážky, prefiltrujú a vyčistia bahnom znečistenú zrážkovú vodu. V spodnej časti cesty je zámerom zrevitalizovať územie (plocha cca 10 x 30 m) - odstrániť divoko rastúci porast a zvyšky čiernych skládok, zrealizovať ďalší vodozádržný prvok - dažďovú záhradu s lavičkami na posedenie a oddych. Viac o projekte sa dočítate tu.
(pridané 26.6.2011)

Úspech KĽUD-u v Levoči
Kladzanske ĽUdové Divadlo reprezentovalo vranovský región na krajskej súťažnej prehliadke divadiel „Scénická žatva“ v Levoči. Za účasti 13 súborov získal KĽUD v hlavnej kategórii (predstavenie „Džvirata na deskoch, abo jak nacvičic divadlo na dzedzine...“ ) druhé miesto. Príspevok do Vranovských noviniek (pridané 24.4.2011)

18.3.2011 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2011 (piatok) o 19.00 hod. na Obecnom úrade v Kladzanoch.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia č. 01/2010
4. Určenie členov komisií pre verejné obstarávanie
5. Zástupca OZ do Rady Materskej a Základnej školy
6. Smernica o vybavovaní sťažností/petícií v podmienkach obce Kladzany
7. Žiadosti o finančné prostriedky
8. Rôzne (projekty - protipovodňových opatrení, projekt vodozádržnych opatrení, PRV - chodníky, inventarizácia, jednotky civilnej ochrany)
Pozvánka (pridané 16.3.2011)

10.03.2011 - 10.04.2011 Prerokovanie Zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce KLADZANY - NÁVRH
Oznamujeme občanom, že v termíne od 10.03.2011 do 10.04.2011 je možné v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov dávať pripomienky, návrhy a podnety k územno-plánovacej dokumentácii:„Zmena a doplnok č.2 územného plánu obce KLADZANY - NÁVRH“:
Celý oznam
1)Vyhodnotenie záberu PPF a LPF
2)Sprievodná správa
3)Tabuľky
4)Výkres
5)Návrh limitov a regulatívov územného rozvoja
(pridané 10.3.2011)

rok 2011 Európsky rok dobrovoľníctva
Rozhodnutím Rady Európskej únie č. 2010/37/EC z 27. novembra 2009 bol vyhlásený rok 2011 Európskym rokom dobrovoľníctva 2011. V súvislosti s týmto rozhodnutím bol implementovaný Európsky rok dobrovoľníctva 2011 vo všetkých 27 členských štátoch Európskej Únie. Národný program implementácie Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 na Slovensku nájdete v prílohe. (Zdroj: IUVENTA - slovenský inštitút mládeže) Príloha (pridané 13.2.2011)

30.12.2010 Žvirata na deskoch
Obec Kladzany a KĽUD v rámci projektu "Ako nacvičiť divadlo na dedine" uvádzajú Žvirata na deskoch. Premiéra sa uskutoční dňa 30.12.2010 o 19.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Kladzanoch. Plagát (pridané 27.12.2010)

17.12.2010 1. zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva
Pozývame Vás na 1. zasadnutie novozvoleného Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17. decembra 2010 (piatok) o 18.00 hod. na Obecnom úrade (miestnosť ZPOZ na 1. posch.) v Kladzanoch.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predseda miestnej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Prestávka
8. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií
9. Schválenie platu starostu obce
10. Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2011
11. Zásady odmeňovania poslancov OZ Kladzany
12. Návrh činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011
13. Úprava rozpočtu obce na rok 2010
14. Návrh rozpočtu na rok 2011 (záväzný), roky 2012, 13 (orientačný)
15. Diskusia, rôzne
16. Schválenie uznesenia
17. Záver
Pozvánka (pridané 15.12.2010)

Zrealizované projekty obce Kladzany
Zo skládky odpadu oddychová zóna pri Ondave Plagát 1
Úprava okolia krypty rodiny Vladárovej Plagát 2
Oddychová zóna pri „Včelíne“ Plagát 3
Magické ihrisko pre malých aj skôr narodených“ Plagát 4
(pridané 13.12.2010)

do 17.12.2010 Pripomienkové konanie k návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kladzany č. 01/2011
Úplné znenie navrhovaného VZN: VZN č.1/2011. (pridané 1.12.2010)

Úprava okolia a zlepšenie dostupnosti krypty rodiny Vladárovej - TLAČOVÁ SPRÁVA
Obec Kladzany od mája do septembra 2010 zrealizovala projekt „Úprava okolia a zlepšenie dostupnosti krypty rodiny Vladárovej“. Tlačovú správu nájdete v prílohe: tlačová správa (pridané 4.11.2010)

Magické ihrisko pre mladých aj skôr narodených
Obec Kladzany v roku 2010 zrealizovala projekt "Magické ihrisko pre mladých aj skôr narodených". Aktivita sa uskutočnila vďaka Nadačnému fondu skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou. Viac informácii nájdete v prílohách: príloha č. 1, príloha č. 2.
Fotografie z realizácie projektu nájdete vo fotoalbume obce. (pridané 26.10.2010)

29.10.2010  Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. októbra 2010 (piatok) o 19.00 hod. na Obecnom úrade v Kladzanoch.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesenia č. 25 a 26/2010
4. Projekt protipovodňových opatrení (projektový spis – OP ŽP)
5. Projekt vodozádržnych opatrení
6. Inventarizácia CO materiálu - komisia
7. Rôzne (projekty PRV - chodníky, verejné osvetlenie, krypta, detské ihrisko, správy o vykonaných kontrolách č. 5 a 6, komunálne voľby 2010)
Pozvánku nájdete v prílohe: pozvánka (pridané 26.10.2010)

Úprava okolia a zlepšenie dostupnosti krypty rodiny Vladárovej
Fotografie z dobrovoľníckej aktivity pri realizácii projektu "Úprava okolia a zlepšenie dostupnosti krypty rodiny Vladárovej" nájdete vo fotoalbume obce.
Projekt bol podporený v rámci programu Zelené Oázy organizovaného spoločnosťou Slovnaft a nadáciou Ekopolis. (pridané 26.10.2010)

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Kladzany v zmysle § 19 b zákona čís. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon v znení neskorších predpisov) a oznámenie o strategickom dokumente podľa §5 zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov.
dokument č. 1
dokument č. 2
dokument č. 3
(pridané 29.09.2010)

26.9.2010  Slávnosť ukončenia letnej turistickej sezóny 2010
Pozývame všetkých, ktorí radi pobudnú v prírode s kolektívom veselých ľudí na nevšednú slovanskú slávnosť. Akcia sa uskutoční v nedeľu, 26.9.2010. Zraz účastníkov je o 9.00 hod. v sále obecného úradu v Lipníkoch (žel. stanica Nemcovce). Účastnícky poplatok je 1 euro.
Program:Účastníci budú prevedení nenáročnou, krajinársky hodnotnou trasou k prírodnej pamiatke Zárez stravného potoka a Lesným náučným chodníkom Tajch. Trasa s celkovou dĺžkou 17 km je nenáročná a prístupná každému, bez rozdielu veku a telesnej kondície.
Pozvánku a celý program akcie nájdete tu (pridané 21.09.2010)

1.10.-31.12.2010  Modernizácia verejného osvetlenia
Obec Kladzany v 4. štvrťroku 2010 zrealizuje projekt „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kladzany“. Projekt bol podporený z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (opatrenie 2. 2. - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky).
Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia (VO) v obci Kladzany (zníženiu celkovej spotreby elektrickej energie o 51,63 %). Nezanedbateľným prínosom však bude aj pozitívny dopad na životné prostredie (pokles CO2 o 10,22 t/rok), zníženie nákladov na údržbu, zvýšenie svetelnotechnických vlastností osvetľovacej sústavy a prehľadná evidencia prevádzky svetelných bodov. Nové LED svietidlá (91 ks) zvýšia estetický potenciál obce. Začne fungovať plánovaná kontrola a údržba VO v súlade s evidenciou prevádzky každého svetelného bodu. V dôsledku realizácie projektu bude úspora elektrickej energie pri prevádzke ročne predstavovať približne 1240,- € a to pri zvýšení svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy. Viac infomácii sa dočítate tu (pridané 10.06.2010)

1.5.2010  Úprava okolia a zlepšenie dostupnosti krypty rodiny Vladárovej
Dňa 1.5.2010 sa uskutoční dobrovoľnícka aktivita pri realizácii projektu "Úprava okolia a zlepšenie dostupnosti krypty rodiny Vladárovej". Projekt bol podporený v rámci programu Zelené Oázy organizovaného spoločnosťou Slovnaft a nadáciou Ekopolis. (pridané 30.04.2010)

Obec Kladzany na facebooku
Všetky aktuality a dôležité informácie o obci Kladzany sú sprístupnené pre užívateľov sociálnej siete facebook na stránke www.facebook.com. (pridané 04.03.2010)

Účinkovanie STO Kladzany v okresnej stolnotenisovej lige
Aktuálne výsledky z pôsobenia STO Kladzany nájdete tu (pridané 04.01.2010)

rok 2008  Anketa Strom roka
Na stránke nadácie Ekopolis www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/strom-roka.html nájdete výsledky ankety Strom roka. Bohužiaľ nedopatrením je pod č. 4 "Dub letný z katastra obce Kladzany" uvedený ako "Dub letný, N. Hrabovec". (pridané 08.02.2008)

rok 2008  Projekt "Zelené oázy"
Bližšie informácie a fotografie k projektu "Zelené oázy" nájdete v sekcii Zaujímavosti.
(pridané 17.7.2008)

© 2007 Obec Kladzany | Design by Nicolas Fafchamps